dscf1399

  © Jordi Borràs

QUI SOM?

QUI SOM?

Mask Group 3
Segell antic de l'entitat - Socors mutus

A Catalunya, fins a mitjan segle XIV, el poder reial considerava que les associacions de laics sempre eren il·lícites: convocar el poble, confederar-se i crear una caixa comuna es considerava un crim de lesa majestat, punible amb la pena de mort. Així doncs, aconseguir l’autorització per a formar una “confraria” era tant com aconseguir els drets de reunió i associació a l’època, imprescindibles per poder-se organitzar en defensa dels interessos de l’ofici. Al rei també li convenia perquè en podia cobrar impostos.

L’anomenat gremi de tenders i revenedors de Barcelona (s. XVlll), sota l’advocació de Sant Miquel arcàngel, neix com a confraria el 1447 i va evolucionant fins a l’associació sense ànim de lucre actual. En tot aquest temps hi ha hagut dos objectius clars. Des de l’inici fins a l’extinció com a gremi, i com tots els gremis, la labor de regulació del mercat va ser primordial, però també l’assistencial. Ajudar els socis en cas de necessitat. Aquesta labor, adaptada a cada moment, ha quedat àmpliament detallada en
nombrosos estatuts i reglaments elaborats durant tots aquests anys.

 Amb la “ley de asociaciones” del 29 de febrer de 1839, el vessant de regulació s’acaba, i els pocs gremis que quedaven van desaparèixer. El de tenders i revenedors de Barcelona es transformà en “associación”, on van traspassar el patrimoni. A partir d’aquest moment, els associats poden dedicar-se a altres professions, ja no han de ser revenedors i no s’han de pagar quotes. També a partir d’aquí, l’ingrés a l’entitat serà només per línia de primogenitura, norma que segueix vigent. Des d’aleshores l’entitat, tot i les diferents formes socials que ha hagut d’adoptar per subsistir en les diferents administracions, ha acomplert la seva funció amb els associats, que són els descendents directes dels antics confrares i després agremiats.

OBJECTE SOCIAL

1

Promoure la recerca històrica de la ciutat de Barcelona.

2

Preservar, estudiar i divulgar el patrimoni històric documental de l’Antic Gremi entre Tenders i Revenedors de Barcelona sota l’advocació de Sant Miquel Arcàngel, fundat el 1447. Aquest llegat es remunta a l’època medieval i és un dels més rics i més antics de Catalunya.

3

L’Associació patrocina i promou l’inventari d’arxius, la transcripció de fons, l’estudi documental i la recerca històrica.

4

Donar suport i finançament a projectes de recerca en aquest àmbit.

5

Conservar l’esperit gremial, històric, cultural i beneficosocial, mantenint els drets històrics dels membres del gremi originari, després mutualistes i ara associats, a rebre ajuts socials derivats de contingències concretes: hospitalització, malaltia, dependència, natalitat o adopció, enterrament, orfandat i, si escau, vellesa.

Acta fundacional del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona - 1447

LA SALA DE JUNTES

Les cases gremials presenten usualment unes característiques específiques, com ara, una sala de juntes, anomenada la Sala. Us oferim la possibilitat de visitar la nostra Sala de Juntes de manera virtual a través d’aquesta imatge en 360º o de manera presencial.

JUNTA DIRECTIVA

Francesc Sendil i Martí

PRESIDENT

Pere Marès i Martí

VICEPRESIDENT

Andreu Rovira i Gabiñau

SECRETARI

Maria Maylinch Guillamon

VOCAL

Dolors Serra i de Figarolas

VOCAL

Josep Costa i Amengual

VOCAL

Fotografies: Pau de la Calle

JUNTA ESTADISTICA

És l’òrgan que gestiona els ingressos i les baixes dels associats. També s’encarrega de la cura dels expedients familiars. 

Francesc Sendil i Martí

PRESIDENT NAT

Ascensió Sagarra Carbó

SECRETÀRIA

Gemma Marín Lafarga

VOCAL

Mª Carme Metje Mayor

VOCAL

Pilar Cassolà Esterhuelas

VOCAL

Pere Marès i Martí

VOCAL PER DELEGACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

JUNTA CONSULTIVA

És l’òrgan d’assessorament i consulta format per tots els membres que han tingut un càrrec directiu a l’entitat.

Joan Proubasta Renart

Jaume Vaqué Vilagran

Mª Àngels Balansó Pac

Lluís Fuster Farré

Francesc Xavier Morell i Alsina

Joan Josep Rio Martínez

Montserrat Lacima i Riba