dscf1399

  © Jordi Borràs

QUI SOM?

QUI SOM?

Mask Group 3
Segell antic de l'entitat - Socors mutus

A Catalunya, fins a mitjan segle XIV, el poder reial considerava que les associacions de laics sempre eren il·lícites: convocar el poble, confederar-se i crear una caixa comuna es considerava un crim de lesa majestat, punible amb la pena de mort. Així doncs, aconseguir l’autorització per a formar una “confraria” era tant com aconseguir els drets de reunió i associació a l’època, imprescindibles per poder-se organitzar en defensa dels interessos de l’ofici. Al rei també li convenia perquè en podia cobrar impostos.

L’anomenat gremi de tenders i revenedors de Barcelona (s. XVlll), sota l’advocació de Sant Miquel arcàngel, neix com a confraria el 1447 i va evolucionant fins a l’associació sense ànim de lucre actual. En tot aquest temps hi ha hagut dos objectius clars. Des de l’inici fins a l’extinció com a gremi, i com tots els gremis, la labor de regulació del mercat va ser primordial, però també l’assistencial. Ajudar els socis en cas de necessitat. Aquesta labor, adaptada a cada moment, ha quedat àmpliament detallada en
nombrosos estatuts i reglaments elaborats durant tots aquests anys.

 Amb la “ley de asociaciones” del 29 de febrer de 1839, el vessant de regulació s’acaba, i els pocs gremis que quedaven van desaparèixer. El de tenders i revenedors de Barcelona es transformà en “associación”, on van traspassar el patrimoni. A partir d’aquest moment, els associats poden dedicar-se a altres professions, ja no han de ser revenedors i no s’han de pagar quotes. També a partir d’aquí, l’ingrés a l’entitat serà només per línia de primogenitura, norma que segueix vigent. Des d’aleshores l’entitat, tot i les diferents formes socials que ha hagut d’adoptar per subsistir en les diferents administracions, ha acomplert la seva funció amb els associats, que són els descendents directes dels antics confrares i després agremiats.

OBJECTE SOCIAL

1

Promoure la recerca històrica de la ciutat de Barcelona.

2

Preservar, estudiar i divulgar el patrimoni històric documental de l’Antic Gremi entre Tenders i Revenedors de Barcelona sota l’advocació de Sant Miquel Arcàngel, fundat el 1447. Aquest llegat es remunta a l’època medieval i és un dels més rics i més antics de Catalunya.

3

L’Associació patrocina i promou l’inventari d’arxius, la transcripció de fons, l’estudi documental i la recerca històrica.

4

Donar suport i finançament a projectes de recerca en aquest àmbit.

5

Conservar l’esperit gremial, històric, cultural i beneficosocial, mantenint els drets històrics dels membres del gremi originari, després mutualistes i ara associats, a rebre ajuts socials derivats de contingències concretes: hospitalització, malaltia, dependència, natalitat o adopció, enterrament, orfandat i, si escau, vellesa.

Acta fundacional del Gremi de Tenders Revenedors de Barcelona - 1447
icona organigrama

President

Francesc Sendil i Martí

icona organigrama

Vicepresident

Pere Marès i Martí

icona organigrama

Secretari

Andreu Rovira i Gabiñau

icona organigrama

Vocal

Maria Maylinch Guillamon

icona organigrama

Vocal

Dolors Serra i de Figarolas

icona organigrama

Vocal

Josep Costa i Amengual

icona organigrama

President nat

Francesc Sendil i Martí

icona organigrama

Secretària

Ascensió Sagarra Carbó

icona organigrama

Vocal

Gemma Marín Lafarga

icona organigrama

Vocal

Mª Carme Metje Mayor

icona organigrama

Vocal

Pilar Cassolà Esterhuelas

icona organigrama

Vocal per delegació de la Junta Directiva

Pere Marès i Martí

icona organigrama

Joan Proubasta Renart

icona organigrama

Jaume Vaqué Vilagran

icona organigrama

Mª Àngels Balansó Pac

icona organigrama

Lluís Fuster Farré

icona organigrama

Francesc Xavier Morell i Alsina

icona organigrama

Joan Josep Rio Martínez

icona organigrama

Montserrat Lacima i Riba