Memòria anual

Memòria anual

L’any 1881 s’inicià la publicació anual de la Memòria o Estat en la qual figuraven tots els detalls de subsidis repartits, llista d’associats, detall d’ingressos i sortides i relació individual de nous socis així com de socis difunts. Aquesta continuïtat fou interrompuda durant el període 1936/38, període en que solament es donà un simple estat de comptes. Represa l’edició, l’any 1949 sofrí una altra restricció per problemes econòmics puntuals, però un cop superats, s´ha mantingut la publicació fins ara amb la mateixa línia inicial.

Segons dades extretes de l’arxiu, la Memòria s’inicià i continuà editada en castellà fins a l’any 1907. Llavors es féu en castellà i en català, i, a partir de 1917, totalment en català fins al 1923. En català també de l’any 1929 al 1936. Després en castellà fins al 1965.

El període 1966-69 fou bilingüe i a partir del 1970 la Memòria s’edita només en català.

Fins el 2014 s’han editat, com sempre, en forma de petit llibret. Per incidències administratives els corresponents al 2015 i 2016, no s’havien editat. S’ha fet al 2018, però ja en format digital, tot i que seguint els capítols tradicionals.